Säännöt

Yhdistyksen säännöt – jäljennös annettu 28.08.2018

Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

 

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pyöräilijät ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan kaupunki Kymenlaaksossa.

Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjois-Kymenlaakso.

Yhdistys on perustettu syyskuun 9. päivänä 1947.

Yhdistykseen viitataan säännöissä nimityksellä seura. Seuran kieli on suomi.

 

Seuran tarkoitus

 

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 

Tarkoituksen toteuttaminen

 

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
  1. Kilpailutoimintaa
  2. Koulutustoimintaa
  3. Valmennus- ja harjoitustoimintaa
  4. Junioritoimintaa
  5. Tiedotus- ja suhdetoimintaa
  6. Valistus- ja kasvatustoimintaa
  7. Kuntoliikuntaa sekä
  8. Muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta
  1. Toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota
 3. Pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen
  1. Tarpeellisia harjoituspaikkoja luomalla
  2. Tarpeellisia välineitä ja varusteita hankkimalla
 4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja välineitä.
 5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi
  1. Osallistuen paikallisen vapaa-ajan toiminnan järjestelyihin
  2. Välittäen jäsenilleen kaupallisesti kannattamattomasti urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §

Seura on Suomen Pyöräily.:n ja Kymenlaakson liikunta ry:n jäsen. Seura noudattaa Suomen Pyöräily ry.:n jäsenenä sen sekä Kansainvälisen Pyöräilyliiton (UCI) sääntöjä ja määräyksiä.

Suomen Pyöräily ry:stä käytetään näissä säännöissä lyhennettä SP ja Kymenlaakson Liikunta ry:stä käytetään lyhennettä KymLi.

 

Seuran jäsenet

 

5 §

Seuran hallitus voi hyväksyä seuran jäseneksi henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SP:n ja UCI:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan seuran hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuraan ei kuulu yhteisöjäseniä. Seura voi vastaanottaa kannatusmaksuja muilta yhteisöiltä ja liikeyrityksiltä yhteistoimintaan liittyen, mutta kannatusmaksut eivät tuota maksajalle puhe- tai äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusmaksuja maksavat eivät ole yhdistyksen jäseniä.

Seura ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Seuran hallitus pidättää oikeuden erottaa edellisen vuoden jäsenmaksun maksamatta jättäneet seuran kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa.

7 §

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 1. Laiminlyö kuluneen vuoden jäsenmaksun suorittamisen
 2. Toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 3. Rikkoo lakia tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 4. Toimii seuran ja SP:n tai UCI:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen.

Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

Jäsenmaksut

8 §

Seura ei peri erillisiä liittymismaksuja. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 1. Hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta
 2. On suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut tai
 3. On tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisena ilmoituksena jäsenille (kirjeenä tai sähköisessä muodossa).

10 §

Kevätkokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. Puheenjohtaja
  2. Sihteeri
  3. Pöytäkirjan tarkastajat (kaksi)
  4. Ääntenlaskijat (kaksi)
 3. Todetaan
  1. Läsnäolijat
  2. Äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  1. Vaatimukset
   1. Sääntöjen mukaisesti lähetetty kokouskutsu
    1. 14 päivää ennen
    2. Sisältää ajan
    3. Sisältää paikan
   2. Jäsenistö on edustettuna vähintään pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden määrällä (2 hlö)
 5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen
  1. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima edellisvuoden tilikertomus ja toimintakertomus
  2. Esitetään tilintarkastajien antama lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireillepanemat muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. Puheenjohtaja
  2. Sihteeri
  3. Pöytäkirjan tarkastajat (kaksi)
  4. Ääntenlaskijat (kaksi)
 3. Todetaan
  1. Läsnäolijat
  2. Äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  1. Vaatimukset
   1. Sääntöjen mukaisesti lähetetty kokouskutsu
    1. 14 päivää ennen
    2. Sisältää ajan
    3. Sisältää paikan
   2. Jäsenistö on edustettuna vähintään pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden määrällä (kaksi)
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  1. Toimintasuunnitelma
  2. Talousarvio
  3. Yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen kaksi jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Valitaan tarvittaessa puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilu- tai harrastusmuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 11. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
 12. Valitaan edustajat tai valtuutetaan seuran hallitus valitsemaan edustajat SP:n sekä muiden yhteistyötahojen kokouksiin
 13. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 14. Kokouksen päättäminen.

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun

 1. Hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
 2. Vähintään kymmenesosa seuran jäsenistä allekirjoittaa kirjallisen pyynnön määrätyn asian käsittelystä.

Ylimääräisestä kokouksesta on laadittava asialistan sisältävä kokouskutsu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus vastaanottaa jäsenistön laatiman pyynnön.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran, sen hallituksen sekä tarvittaessa muodostettavien jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Pöytäkirjat tarkistetaan ja vahvistetaan heti tai viimeistään seuraavassa kokouksessa.

13 §

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänienemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

Seuran hallinto

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen korvaavan jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Hallitus voi keskinäisellä päätöksellään kutsua kokoukseensa asioiden käsittelyyn tarvittavat muut seuran jäsenet.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Seuran hallituksen tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana elimenä ja valvoa, että seuran toimintasuunnitelmaa toteutetaan
 2. Vastata seuran toiminnan lainmukaisuudesta
 3. Suunnitella, kehittää ja johtaa seuran kokonaistoimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 4. Vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita ja vastuuttaa tarvittavat työryhmät suorittamaan muita tehtäviä
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 6. Vastata SP:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 8. Ylläpitää jäsenluetteloa
 9. Hoitaa seuran taloutta ja ylläpitää seurantaa seuran omaisuudesta
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet
 12. Tarvittaessa valita sekä erottaa palkattuja toimihenkilöitä ja sopia heidän toimenkuvastaan sekä eduistaan
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

Muita määräyksiä

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, päätöksen on saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan äänienemmistö kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19 §

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

_

 

 

 

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close